Skocz do zawartości


Stara maszyna


21 odpowiedzi w tym temacie

#1 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 15 luty 2004 - 09:05

Co należy zrobić i jakie dokumenty przygotować aby stara maszyna wyprodukowana w latach 70-tych, ( maszyna ta nie posiada DTR) mogła być w dalszym ciągu eksploatowana i odpowiadała minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa. Wiem, że taki obowiązek spoczywa na pracodawcy do 2006 r. Są jakieś przepisy które na ten temat mówią, Ale co dalej? Tym obowiązkiem obarczył mnie pracodawca.

#2 piter

piter

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 272 postów
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 15 luty 2004 - 22:57

W przypadku, gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenie należy do obowiązków pracodawcy.

Proponuję przeczytać przepisy:
Dz.U. nr 191 poz. 1596 z 2002 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz. U. nr 129, poz.844 z 1997 r. ze zm
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

_______________________

pozdrawiam piter :wink:

#3 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 19 marzec 2004 - 11:17

Co mi z ustaw, w żadnej nie ma sposobu jak temat ugryść , kto ma stwierdzić , że maszyna odpowiada min. wymagniom (pracodawca?). I znowu mało precyzyjnie zdefiniowane pojęcie maszyny sprawia , że drabinę można też zaliczyć do maszyn. Czy tak? i czy też mam obowiązek swierdzić, że drabina spełnia min. wymagania bhp. (np. czy ma wyłącznik awaryjny?) . _

pozdrawiam gość :cry:

#4 piter

piter

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 272 postów
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 19 marzec 2004 - 17:05

To forum nie umożliwia w prosty sposób wyjaśnić problem. Ograniczony jestem czasem. Nie bez kozery zaproponowałem załozenia tematu oddzielnego dotyczącego Minimalnych wymagań dotyczących maszyn. Temat zaczyna pomału dojrzewać. To nie tylko przepisy ale także i normy i życie. :idea:

Wymaga osobistego zaangażowania i niemałej wiedzy. Prowadziłem szkolenia z tego zakresu i wiem coś na ten temat. Cytowane przepisy to nie wszystko!

Proponuję przeczytać artykuł cytowany poniżej.
Stanisław Kowalewski, Mariusz Dąbrowski
"Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"Bezpieczeństwo Pracy, NR 1 (378) STYCZEŃ 2003

Maszyny i inne urządzenia techniczne należą do podstawowych środków pracy. Szacuje się, że ok. 80% wypadków ma związek z ich obsługą. Taka jest też skala strat wynikających z wydarzeń wypadkowych z ich udziałem.
Z tych względów wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, a przede wszystkim do pracodawców.
W Unii Europejskiej minimalne wymagania dotyczące środków pracy użytkowanych w miejscach pracy (maszyn, narzędzi i aparatury oraz związanych z nimi instalacji) określa dyrektywa 89/655/EWG należąca do grupy tzw. dyrektyw społecznych, kierowanych do użytkowników maszyn i innych urządzeń technicznych, a przede wszystkim do pracodawców.
Dyrektywa 89/655/EWG była dwukrotnie zmieniana i została uzupełniona dyrektywami:

95/63/WE – dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn mobilnych – z napędem lub bez – oraz maszyn do przemieszczania ładunków i ludzi
2001/45/WE – dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa przy pracach na wysokości z wykorzystaniem drabin, rusztowań i lin.
W odniesieniu do „starych” środków pracy dyrektywa 89/655/EWG formułuje wymagania minimalne. Wynika to z założenia, że w praktyce byłoby nierealne nałożenie takich samych rygorów na środki pracy wytwarzane i wprowadzane do użytku współcześnie oraz na maszyny i inne urządzenia techniczne użytkowane czasem od wielu dziesiątków lat.
W UE uznano, że tzw. stare środki pracy, tj. wyprodukowane przed grudniem 1992 roku, mogą spełniać obniżone wymagania techniczne w stosunku do nowych, tzn. wyprodukowanych po 1992 roku, dla których sformułowano wymagania w osobnych dyrektywach tzw. nowego podejścia (np. w dyrektywie tzw. maszynowej 98/37/WE (1)Dyrektywę tzw. maszynową 98/37/WE przeniesiono do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa (DzU nr 127, poz. 1391), dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG (Dyrektywę tzw. niskonapięciową 73/23/EWG przeniesiono do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektronicznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego (DzU nr 120, poz. 1276), dyrektywie 89/336/EWG (Dyrektywę, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG przeniesiono do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury (DzU nr 117, poz. 1008) dot. kompatybilności elektromagnetycznej lub innych tzw. dyrektywach ekonomicznych, kierowanych do producentów i dostawców tych środków). W przypadku braku dyrektywy ekonomicznej, odnoszącej się do danej maszyny lub innego urządzenia stosuje się wymagania minimalne, jak dla starych środków pracy, tzn. określone w tzw. dyrektywach społecznych 89/655/EW, 95/63/WE i 2001/45/WE.
Obniżenie kryteriów nie oznacza przyzwolenia na obsługę „starych” środków pracy na wyższym, nietolerowalnym poziomie ryzyka. Tutaj właśnie uwidacznia się znaczenie zasady ograniczania ryzyka, jako narzędzia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa. Odpowiedni, akceptowalny poziom ryzyka można osiągać nie tylko przez spełnienie wymagań technicznych, lecz także przez stosowanie metod bezpiecznej pracy, ograniczanie ekspozycji środkami organizacyjnymi, podwyższanie kwalifikacji, motywowanie itd., czyli przez organizację i zarządzanie bezpieczeństwem, stosownie do specyfiki stanowiska pracy i wykonywanych zadań. Stwarza to możliwości dalszego użytkowania starego parku maszynowego, często bez konieczności ich modernizowania i przystosowywania do wymagań norm.
Wiele postanowień dyrektywy 89/655/EWG znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym w Polsce prawie pracy, np. w postanowieniach art. 3 i 207 Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wymagania ogólne dyrektywy adresowane są do pracodawców i dotyczą następujących kwestii:

stosowania odpowiednich do wykonywanej pracy środków, wyposażonych w urządzenia ochronne i użytkowanych zgodnie z oceną ryzyka;
bieżącego nadzoru nad środkami pracy (przeprowadzania kontroli pierwotnych, okresowych i specjalnych w celu zapewnienia, że przez cały czas użytkowania będą one spełniały minimalne wymagania techniczne);
uwzględnienia zasad ergonomii przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych;
wszechstronnego i zrozumiałego informowania pracowników o wszelkich czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy (ryzyko, procedury bezpiecznej pracy, informacje o rzeczywistych wypadkach i sytuacjach awaryjnych);
zapewnienia szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa obsługi i użytkowania maszyn, a także innych urządzeń technicznych;
prowadzenia konsultacji z pracownikami i udziału ich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji dotyczących wypełnienia wymienionych zadań i realizacji postanowień dyrektywy.
Obowiązujące dotychczas przepisy prawa krajowego uwzględniają w znacznej mierze postanowienia dyrektywy 89/655/EWG. Wymagania tej dyrektywy wraz ze zmianami zawartymi w dyrektywie 95/63/WE w całości wprowadza do prawa polskiego rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596), które weszło w życie 1 stycznia 2003 r.
Dyrektywa 89/655/EWG znowelizowana dyrektywami 95/63/WE i 2001/45/WE formułuje w załączniku I minimalne wymagania techniczne dotyczące środków pracy.
W załącznika II wymienionych dyrektyw zebrano minimalne wymagania dotyczące użytkowania środków pracy.
Wdrażanie postanowień prawa polskiego, zharmonizowanego z wymaganiami dyrektyw 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE, w polskich zakładach pracy powinno być dokonywane przez osoby nie tylko kompetentne, ale również świadome przesłania społecznego tych dyrektyw.
Respektujący przepisy polskie pracodawcy nie powinni się obawiać wdrożenia postanowień dyrektyw społecznych, gdyż zawarte tam wymagania w większości obowiązywały już w polskim prawie pracy. Przedstawiony na rys. 2. sposób postępowania ułatwi realizację postanowień §34 wspomnianego rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r., zgodnie z którym maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być – w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. – dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn.


_____________________

piter :wink:

#5 fullbeer

fullbeer

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 33 postów
 • Lokalizacja:Tarnów

Napisano 20 marzec 2004 - 21:44

Jeśli chodzi o dokumenty, to będziesz musiał postarać się o deklarację zgodności. Mogę Ci udostępnić opracowany przezemnie wzór uzgodniony z Państwową Inspekcją Pracy.
Pozdrawiam
fullbeer :shock:

#6 Miła

Miła
 • Użytkownicy
 • 3 postów
 • Lokalizacja:Ostrów Wlkp.

Napisano 29 kwiecień 2004 - 22:21

Witam wszystkich!
:D
Czy każda maszyna ( wyważarka do opon, montażownica, podnośnik hydrauliczny, pneumatyczny itp.) zakupiona w roku np. 1995, niemająca DTR powinna posiadać deklarację zgodności. Jezeli tak. to bardzo prosze o wzór takiej deklaracji.

Kto powinien podpisać się pod tą deklaracją ? :?:

Czekam na odpowiedz w tym temacie:)) :lol:


Pozdrawiam.

#7 piter

piter

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 272 postów
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 02 maj 2004 - 22:43

Wzór deklaracji zgodności - przykład

.............................................
/ pieczątka firmowa wystawiającego/

DEKLARACJA ZGODNOŚCI /*
................................................................................
..........................
(Nazwa producenta, importera, dostawcy)

................................................................................
..........................
(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

................................................................................
..........................
(nazwa, typ, seria, partia, liczba jednostek)


do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny(a) z następującą normą(ami), przepisem(ami):

1. art.215.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy)
................................................................................
..........................
( tytuł lub numer normy, miejsce publikacji)


2. art..52.1 Rozp. MPiPS z 26.09.1997 r. o ogólnych przepisach bhp

wymagania bezpieczeństwa
................................................................................
........................
( tytuł lub numer normy, miejsce publikacji)

3. Norma PN EN 292 -1 Maszyny - Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania
Zasady i wymagania techniczne

................................................................................
..........................
( tytuł lub numer normy, miejsce publikacji)


Kutno, 15.05.2002 r. Jan Malinowski / Prezes/
............................... ..................................... (miejsce i data wystawienia) nazwisko i podpis lub równoważny
sposób identyfikacji osobyupoważnionej)


_______________________

piter :wink: [/b]

#8 piter

piter

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 272 postów
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 02 maj 2004 - 22:50

W zakładzie pracy taką Deklarację zgodności podpisuje pracodawca.

Maszyny i urządzenia techniczne powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim, opracowaną przez producenta maszyny, niezależnie od instrukcji obsługi maszyny, którą opracowuje użytkownik maszyny.

W przypadku braku dokumentacji techniczno-ruchowej należy we własnym zakresie opracować DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) w sposób uproszczony, ewentualnie zlecić opracowanie specjalistom z zewnątrz.

_________________

piter :wink:

#9 Miła

Miła
 • Użytkownicy
 • 3 postów
 • Lokalizacja:Ostrów Wlkp.

Napisano 05 maj 2004 - 20:09

W firmie, w której pracuję mam kilka takich samych urządzeń np. kilka wyważarek do opon, montażownic tej samej firny różniące sie tylko między sobą nr seryjnym.
Nie wiem czy każda z nich, osobno powinna posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR) czy może wystarczy jedno DTR do wszystkich np. wyważarek, które posiada firma ? Co powinna każda z tych maszyn posiadać by spełniać wymogi UE oraz być dopuszczona do użytku, by w razie kontroli nikt nie miał zastrzeżeń co do tych maszyn a co najważniejsze, co do wykonywanej przeze mnie pracy:)))

Prosze o pomoc w tej sprawie:))


Miła

#10 piter

piter

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 272 postów
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 05 maj 2004 - 22:45

Proponuję przeczytać przepisy:
Dz.U. nr 191 poz. 1596 z 2002 r. ze zm.(Dz.U. nr 178 poz.1745 z 2003)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.nr169 poz.1650 z 2003 r.- j.t.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest przystosowanie maszyn do ww. przepisów, a nie do przepisów UE.

Przepisy unijne dotyczą nowych urządzeń!

Każde urzadzenie powinno posiadać DTR. Właśnie w w tej dokumentacji jest podany numer urządzenia rok produkcji itd. A co bedzie jak zlikwidujesz jedno urządzenie lub zostanie sprzedane to co z dokumentacją?

_______________

piter :wink:

#11 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2004 - 14:16

PN EN 45014
październik 2000

"Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę"

Załacznik A - deklaracja zgodności według ISO/ICE Guide 22 ( to jest wzór deklaracji zgodności).

#12 Kazik A.

Kazik A.

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 109 postów
 • Lokalizacja:Brzeg

Napisano 08 luty 2005 - 10:42

Moi drodzy powracam do tematu starych maszyn. Interesuje mnie sprawa jak sobie radzicie z dostosowaniem do minimalnych wymagań z wiertarkami stołowymi, konwencjonalnymi tokarkami, szlifierkami i frezarkami. Nie wyobrażam sobie np. jak można osłonić strefę roboczą wiertarki stołowej.
Czekam na odzew.
Pozdrawiam Kazik.

#13 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 09 grudzień 2005 - 14:33

A jak radzicie sobie z prasami (mechanicznymi,ciernymi,krawędziarkami itp.)

#14 Jac

Jac

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 51 postów

Napisano 26 styczeń 2006 - 20:34

Zadziwia mnie jedna rzecz. Piszecie np. że deklarację zgodności może podpisywać pracodawca. A czy ktoś zdaje sobię sprawę z tego co taki podpis oznacza w praktyce. jeżeli ktoś podpisze taka deklarację to bierze ne siebie sporą odpowiedzialność. Jeżeli dojdzie do wypadku i ktoś np prokurator zechce ponownie potwierdzić zgodność z formalnymi wymaganiami takiej maszynu, urządzenia i znajdzie jakąś nieścisłość to nie zazdroszczę osobie której podpis widnieje pod taką deklaracją.

#15 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2006 - 22:30

Jac

Zadziwia mnie jedna rzecz. Piszecie np. że deklarację zgodności może podpisywać pracodawca. A czy ktoś zdaje sobię sprawę z tego co taki podpis oznacza w praktyce. jeżeli ktoś podpisze taka deklarację to bierze ne siebie sporą odpowiedzialność. Jeżeli dojdzie do wypadku i ktoś np prokurator zechce ponownie potwierdzić zgodność z formalnymi wymaganiami takiej maszynu, urządzenia i znajdzie jakąś nieścisłość to nie zazdroszczę osobie której podpis widnieje pod taką deklaracją.


No coś ty, naprawde a gdzieś to wyczytał?

Czy myślisz, ze kazdy pracodawca to [beeep]???

#16 Jac

Jac

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 51 postów

Napisano 31 styczeń 2006 - 22:38

Lubię GOŚCI - zupełny anonim - tylko nie mam pojęcia czy Ty żartujesz czy mówisz powążnie? Każdy pracodawca nie jest idioą. Myślę że 90 % pracodawców tak naprawdę nie wie co podpisuje. Takie jest moje zdanie.

#17 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2006 - 23:18

Wszystko o Jac

Absolwent Dołączył: 18 Sty 2006
Postów: 31
[0% z całości / 2.38 postów dziennie]
Znajdź wszystkie posty Jac
Skąd:
Strona WWW:
Zawód:
Zainteresowania:

fakt, to nie jest anonim, wszystko wiadomo. :wink:

I jaka jest róznica między anonimem a jac? Żadna!!!!

#18 Jac

Jac

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 51 postów

Napisano 31 styczeń 2006 - 23:27

No cóż ja byłem uszczypliwy Ty jesteś złośliwy. Niestety znowu mało dokładny. Dla chcącego żaden prolem znaleźć mój adres e-mail. Nie tak nerwowo kolego. A czy jestem z Wawy czy Poznania to chyba mało istotne. Czy my się spieramy? Czy ja napisałem nieprawdę? Pomyliłem się gdzieś? Jeżeli tak to przyznam się do błedu bo jestem tylko człowiekiem.

pozdrawiam :twisted:

#19 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 07 luty 2006 - 10:17

[quote=Miła]Witam wszystkich!
:D DTR powinna posiadać deklarację zgodności. Jezeli tak. to bardzo prosze o wzór takiej deklaracji.

Kto powinien podpisać się pod tą deklaracją ? :?:

Czekam na odpowiedz w tym temacie:)) :lol:


Pozdrawiam.
Czy każda maszyna ( wyważarka do opon, montażownica, podnośnik hydrauliczny, pneumatyczny itp.) zakupiona w roku np. 1995, niemająca

#20 gość_gość_monia_*_*

gość_gość_monia_*_*
 • Goście

Napisano 07 sierpień 2008 - 11:52

Potrzebuję DTR do koparki ammann yanmar model b15 i b15ex. Mam dtr ale po angielsku:)
Czy ktoś dysponuje czymś takim? Jeśli tak to będę wdzięczna.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych