Skocz do zawartości


Zdjęcie

Szkolenia BHP właśnie znowelizowano


5 odpowiedzi w tym temacie

#1 marcinb3

marcinb3

  Absolwent

 • Root Admin
 • 106 postów
 • Lokalizacja:Polska
 • Numer GG: 543007

Napisano 04 listopad 2007 - 03:14

Właśnie opublikowano nowelizację rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (2007.196.1420)

Oto treść nowelizacji:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)


z dnia 9 października 2007 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


(Dz. U. z dnia 24 października 2007 r.)Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) instruktażu - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - rozumie się przez to:
a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
B) szkołę ponadgimnazjalną,
c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) kursie - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przygotowaniu dydaktycznym - rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych;
5) samokształceniu kierowanym - rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców;
6) seminarium - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.";
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.";
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.";
4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.";
5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.";
6) w § 13 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
7) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.";
8) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenie okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
3. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
4. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";
9) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK


WZÓR


.............................. str. 1/2
(nazwa organizatora szkolenia)


ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Pan ..........................................................
(imię (imiona) i nazwisko)
urodzon... dnia ................... r. w .....................
ukończył... ..................................................
(pełna nazwa szkolenia (podać rodzaj szkolenia i
grupę osób, dla których jest przeznaczone))
zorganizowane w formie1) ............... przez ...............
..............................................................
(nazwa organizatora szkolenia)
w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.
Celem szkolenia było .........................................
..............................................................
Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).


............... dnia ................................. r.
(miejscowość) (data wystawienia zaświadczenia)


Nr zaświadczenia wg rejestru ..........


....................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
przez organizatora szkolenia)


str. 2/2


Tematyka szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów) Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń)Razem:

#2 gość_Olga_*

gość_Olga_*
 • Goście

Napisano 12 listopad 2007 - 21:42

Dziękuje tego właśnie szukałam :):):)
Pozdrawiam

#3 gość_MO-MIX_*

gość_MO-MIX_*
 • Goście

Napisano 06 grudzień 2007 - 08:42

[quote name='marcinb3' date='4.11.2007, 2:14' post='31693']
Właśnie opublikowano nowelizację rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (2007.196.1420)


A MOŻE KTOŚ MI POWIE CZY NOWY WZÓR DOTYYCZY TYLKO SZKOLEŃ OKRESOWYCH CZY WSZYSTKICH TJ. WSTĘPNE PLUS INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

#4 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 09 grudzień 2007 - 12:37

A MOŻE KTOŚ MI POWIE CZY NOWY WZÓR DOTYYCZY TYLKO SZKOLEŃ OKRESOWYCH CZY WSZYSTKICH TJ. WSTĘPNE PLUS INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY
[/quote]

Jeśli masz rozporządzenie o szkoleniach BHP, to czytaj dokładnie - do szkoleń wstępnych jest druk "Karta Szkolenia Wstępnego w dziedzinie BHP", a do szkoleń okresowych druk "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP" ;)

#5 marcinb3

marcinb3

  Absolwent

 • Root Admin
 • 106 postów
 • Lokalizacja:Polska
 • Numer GG: 543007

Napisano 18 grudzień 2007 - 04:01

Jak widać niktórzy wolą zapytać bo z czytaniem widać mają kłopoty :) Tylko jak sobie radzą jesli nie ma kogo zapytać co jest napisane :) ?

#6 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2007 - 19:23

Jak widać niktórzy wolą zapytać bo z czytaniem widać mają kłopoty :) Tylko jak sobie radzą jesli nie ma kogo zapytać co jest napisane :) ?

Masz w zupełności rację. Ja osobiście zastanawiam sie w takich przypadkach zapytań - w jaki sposób pytający został behapowcem ;) i w jaki sposób pracodawca respektuje rozporządzenie o służbie bhp. :angry:Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych